Nedsättning av insatskapital

Årsstämma 2016

Den 27 april hölls ordinarie årsstämma för föreningen i Skarstads Bygdegård. Ca 25 medlemmar deltog. Sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades.

En av punkterna på dagordningen var att stämmans skulle ta ställning till om föreningen skall nedsätta sitt insatskapital. Stämman beslutade att nedsätta insatskapitalet i föreningen så att 3 500:- per anslutning kommer att återbetalas. Berättigade till återbetalning är den som var ägare till anslutningen den dag då röstlängden inför stämman upprättades den 25 april 2016. En förutsättning för återbetalning är att insatskapital inbetalats för anslutningen.

Återbetalning sker genom inbetalning till respektive medlems bank- eller bankgirokonto.

Meddelande om kontonummer/bankgironummer kan lämnas till föreningen på följande sätt:

Via mail till varaslattensbredband@telia.se

eller

via ett formulär här på hemsidan under rubriken ovan ”Kontakta oss”

 eller

 vi post till      Varaslättens Bredband Ek För
                       Hällum Halla 1
                      534 95 Vara

 Utbetalningarna kommer att påbörjas under juni månad.

 Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan så snart det är justerat.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Faktura via e-post samt delåterbetalning av insatskapital

Du kan nu anmäla om du vill ha din faktura på e-post i stället för mail. Detta gör du under rubriken Kontakta oss – E-post & Faktura via E-post

Du kan också anmäla vilket konto som du vill att delåterbetalning av insatskapital skall återbetalas till. Detta gör du under rubriken Kontakta ossKontonummer för delåterbetalning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma 27 april klockan 19:00

Det är dags för årsstämma den 27 april kl 19:00 i Skarstad Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Kallelse o dagordning årsstämma 2016

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nästa uppkopplingstillfälle är i februari 2016

Nästa tidpunkt för uppkoppling av vilande anslutningar är under februari månad 2016. De som vill koppla upp och ännu inte meddelat styrelsen måste göra det före 31 december 2015.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kort Lägesrapport

Vårt fibernät har varit i drift lite drygt ett år. Fram till idag har föreningen 304 anslutningar varav 269 är aktiva. Det har tillkommit sju helt nya anslutningar under 2015 och uppkoppling av vilande anslutningar har gjorts av 16 st. Nedkoppling har gjorts av 4 st.

Under året har vi haft väldigt få avbrott. Inga avgrävningar har rapporterats och den tekniska utrustningen har fungerat väl. Vi håller tummarna att det fortsätter så.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2015-04-01 Indragning av kanaler i Telias utbud.

Föreningen har inte fått någon ytterligare information angående utbudet i programpaketet Telia Lagom än vad som framkommit i media och på Telias hemsida. Utvecklingen ligger helt utanför föreningens kontroll och vi får avvakta vad som händer.

 Så snart vi har mer information återkommer vi med den.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening.

Onsdagen den 22 april 2015 kl 19.00 i Skarstad Bygdegård hålls ordinarie föreningsstämma i Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening. Ärenden som behandlas framgår av bifogad dagordning.

Alla medlemmar är välkomna!

Vara 2015-03-23

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fakturering kvartal 2 och anslutningsavgift

Fakturor på basutbudet för kvartal 2. dvs april maj och juni, skickas ut under vecka 10. Från och med denna fakturering kommer påminnelseavgift att tas ut om påminnelse måste skickas ut.

I samband med utfaktureringen för kvartal 2 för basutbudet bifogas också faktura på den sista delen av anslutningsavgiften. Den uppgår till 625:- inkl moms. Anslutningsavgiften på 1 675:-, delades upp på tre inbetalningar, där detta alltså är den sista.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport 2015-02-20

Vårt fibernät har nu varit i drift några månader. På det hela taget verkar det som det fungerar bra. Det har varit ett två stora driftstopp där hela Vara drabbades. För övrigt har vi inte fått indikationer på att några stora problem.

Däremot har några medlemmar haft problem att få igång tjänsterna beroende på att Telia haft problem. Där håller vi fortsatt koll på vad som händer och hoppas att de kan lösa det snarast.

Under februari mars kommer de sista anslutningarna att kopplas upp. Arbetet pågår med blåsning och svetsning av fiber. Fiberkonvertrar och smartboxar finns hos föreningen och vi väntar på klartecken från Telia och att svetsning och nodkoppling blir klar.

Nätet är slutbesiktigat och godkänt, med några få anmärkningar.

Länsstyrelsen har beslutat om en delutbetalning av lansbygdsstödet. Vi har också begärt slututbetalning av stödet. Den kommer att göras när Länsstyrelsen slutbesiktigat nätet, upphandlingar, administration, ekonomi och diverse dokumentation. Slutbesiktningen kommer att göras den 24 februari. Därefter får vi avvakta besked om utbetalning och om Jordbruksverket också skall göra slutbesiktning, för att kontrollera Länsstyrelsen. När detta är klart och slutreglering är gjord gentemot VaraNet kan vi fastställa vad investeringen kommer att kosta per medlem.

Föreningen har också fått den sista fakturan på anslutningsavgiften till Vara kommun. Vi fick ju den totala anslutningsavgiften på totalt 1 875:- ink moms uppdelad på tre år och tidigare har fakturerats 2 x 625:-. Det återstår alltså 625:- att fakturera. Faktura till medlemmarna avseende anslutningsavgift kommer att sändas ut I början av mars månad med förfallodag den 31 mars.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nuläget

Inkoppling av fiber är i full gång i vår förening. Fram till och med idag har ca 110 medlemmar fått sin fiber uppkopplad av Imtech. Uppkoppling sker Nod för Nod. Först ut vecka 41 var Nod 12 som täcker från Lagmanstorp över Long, Kåsentorp, Rytterås, Smedtofta till Håkantorp. Vecka 42 var det Nod 1 som började kopplas upp. Den täcker från Vara upp till Skatofta, Skarstad och vidare mot Tråvad och öster sida om E20.

Vecka 44 som startar 27 oktober är det dags för Nod 13 som täcker från från Ruta Kvarn över Sundstorp, Bränneberg till Jung och vidare mot Lanna.

Samma vecka den 29 oktober startar uppkopplingen av den sista Noden, nr 17. Den täcker från Skarstad Kyrka mot Hällum, Rockagårdsvägen Törestorp, Löjtnantsholm samt södra delen av Jung.

Uppkopplingen beräknas vara klar runt den 5 november.

Alla som skall kopplas upp får ett brev med en föreslagen tid för inkoppling. Om tiden inte passar så kontakta Imtech om ändring av tiden. Telefon nr finns i brevet.

Inkoppling och aktivering

Imtech har med sig den utrustning som behövs för att koppla upp sig. Mediakonverter, Smartbox och en TV box. De har också med sig ett kodkuvert som man använder för att aktivera sin anslutning. När man kopplar in sin dator i smartboxen och startar för första gången kommer man direkt till en aktiveringssida. Där använder man den kod som finns i kodkuvertet.

Det är Du själv som sköter aktiveringen. Imtech gör inte detta. Imtech gör heller ingen ytterligare installation i huset. Man kan avtala med dem om hjälp med ytterligare installation i huset men det görs inte samtidigt som grundinstallationen och bekostas av medlemmen.

Om Du vill ha ytterligare TV-kanaler, fler TV-boxar mm så beställer Du det direkt från Telia via Kundtjänst 020-240 250 eller via hemsidan.

Fakturering

Eftersom utbudet nu finns tillgängligt har naturligtvis Telia börjat fakturera föreningen , vilket gör att föreningen kommer att fakturera medlemmarna. Den första Teliafakturan har redan kommit och avser de första uppkopplade dvs. nod 1, för november och december. Hur det ser för övriga noder vet vi inte ännu. Några kommer ju inte att vara uppkopplade förrän några dagar in i november.

I enlighet med det på årsstämman redovisade styrelsebeslutet kommer fakturering att ske månadsvis i förskott. Telia fakturerar föreningen för tre månader i förskott men föreningen har beslutat att fakturera medlemmarna månadsvis i förskott. Fakturan innehåller förutom månadsbeloppet 290:- kr också en expeditionsavgift på f.n. 27:- kr, inkl. porto.

Fakturor för tre månader kommer att skickas ut samtidigt för att hålla nere portokostnaden.

Första fakturan kommer att se något annorlunda ut. Den kommer att avse tiden från inkopplingen fram till årsskiftet. Den avpassas efter när Telia börjar fakturera föreningen och kommer således att omfatta både betalning för ett antal dagar i efterskott och betalning för en månad i förskott. Förfall kommer att bli i slutet av november.

I december kommer vi att skicka ut fakturor som avser förskottsbetalning för januari, februari och mars. Observera att bara en faktura per månad behöver betalas. Fakturan avseende januari betalas i slutet december, fakturan för februari betalas i slutet av januari och fakturan för mars betalas i slutet av februari. Därefter kommer 3 nya fakturor osv.

Ej nergrävd fiberslang och monterad kopplingsbox.

Ni som inte var klara med grävningen på egen tomt och montering av kopplingsboxar när fiberblåsningen avslutades kan meddela styrelsen när Ni är klara. Då kan vi samordna blåsning och svetsning av fiber för att hålla ner kostnaden.

Ej Anslutna

Ni som valt att inte ansluta till fibernätet i detta skede kommer att få en förfrågan från föreningen under december/januari månad om Ni vill kopplas upp vid nästa möjliga tillfälle som är i februari

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar