Närmar sig slutet nu…

Nu är det endast en luftledning kvar att blåsa. Det som utförs nu är att reparera en del skador på ledningar som uppkommit.

Just nu blåser och svetsar TopFiber för fullt. Denna vecka görs de sista blåsningarna av fiber i vårt område, därefter, de som inte har installerat sitt kopplingsskåp kommer själva att få bekosta blåsning och svetsning av fiber. Svetsning kommer ske fortlöpande.

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Telia Kundtjänst

Alla berörda har fått eller kommer få ett brev från Telia. Ett kvadratiskt kuvert med ett följebrev där det finns ett lösenord samt information om aktuella erbjudande..

Lösenordet används för att beställa tilläggstjänster via portal på nätet.

Man kan också ringa till

020-240 250

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppkopplingen närmar sig

Efter en del oförutsedda förseningar så börjar det nu närma sig uppkoppling av fibernätet. Fiberblåsningen är inom kort klar och fibersvetsning pågår för fullt. Vi har fått en preliminär tidtabell för när respektive område blir uppkopplat.

Nod 12 (Håkantorp-Long)       6/10
Nod 1 (Vara-Skarstad)             13/10
Nod 13 (Jung)                              27/10
Nod 17 (Skarstad-Hällum)      29/10

Det kommer ut information i er brevlåda inom de närmaste veckorna om när din fastighet blir inkopplad samt hur det sker.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppdatering fiberblåsning och svetsning

Vi prioriterar nu att få färdigt stamnätet från noden i Vara ut till noderna i Håkantorp och Jung. På vägen passeras även noden i Skarstad. Där pågår nu både blåsning och svetsning av fibern. Målsättningen är att vara klara med stamnätet till den 18 augusti.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiberblåsning uppdatering

Fiber blåses nu också i Varanodens område dvs Skatofta, Skarstad fram till Bya By och på östra sidan om E 20. Skarstadnoden står i tur och blåsning kan komma att påbörjas vilken dag som helst. Noden i Skarstad täcker in Skarstad från kyrkan upp till Hällum och fram till Lidan. På andra sidan Lidan omfattas även Törestorp, Löjtnantsholm och Jungs-Åsa. Det är brådskande att gräva fram bredbandsslang och montera kopplingsboxen på väggen för att inte försena blåsningen.

Fiberblåsningen är inne i ett intensivt skede. Noden i Håkantorp börjar bli klar med undantag av några medlemmar som ännu inte fått upp sina kopplingsboxar på väggen och grävt fram bredbandsslangen. Även anslutningarna till noden i Jung blåses och börjar bli klar. Återstår Lanna som grävdes fram som sista område.

Det är av stor vikt att vi kan blåsa fram och svetsa hos alla medlemmar när vi har blåslag och svetslag här. Det är mycket kostsamt att få dem hit för att komplettera med eventuella eftersläntrare. Styrelsen har beslutat att de som orsakat sådana merkostnader för föreningen genom att inte ha grävt fram och monterat kopplingsbox i tid, kommer att debiteras för den ökade kostnaden det medför att kalla in blåslag och svetslag extra. Det är inte rimligt att övriga medlemmar skall vara med och betala dessa extrakostnader.

Har man anmält att man ska ha programutbudet från starten kommer man att debiteras för grundutbudet även om man inte kan se det för att fibern inte är framdragen. Föreningen blir nämligen debiterad för samtliga medlemmar som är anmälda  till uppkoppling

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiberblåsning

Från och med vecka 27 d.v.s. nästa vecka börjar vi på allvar att blåsa in fiberkabel i vårt fibernät. Företaget Top Fibre kommer att med två blåslag ansvara för inblåsningen. Ett av lagen kommer att sköta inblåsningen mellan kopplingsskåpen medan det andra blåser ut till abonnent.

Inblåsning sker i nodområde efter nodområde. Vi har fyra noder. De är placerade i Vara, Håkantorp, Skarstad och Jung.

Vi startar med Noden i Håkantorp. Anledningen till detta är att det är ett av de områden som var klart tidigt och därför bör alla medlemmar haft tid att sätta upp sina kopplingsboxar.  Områden som berörs är Håkantorp, St Levene, Rytterås, Kåsentorp och Long

Därefter kommer turen till noden i Jung. Där kommer vi att börja blåsa från noden och söderut. Områden som berörs är Södra Jung, Bränneberg, Sundstorp och Ruta Kvarn.

Blåsordningen därefter återkommer vi till.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Info från föreningen

Anslutningsavgift, medlemsavgift och serviceavgift.

Vi har i dagarna skickat ut fakturor avseende dels medlemsavgift för 2014, som sänkts till 50.- per år, dels en serviceavgift för 2014 på 120:- + moms per år. Vidare har fakturerats del två av anslutningsavgiften på 500:- + moms. Dessa avgifter liksom bakgrunden till dem redovisades på årsstämman den 23 april. Det fanns ingen opposition mot dessa förändringar som har en totalekonomisk orsak. Vi vill betona att serviceavgiften är till för att täcka de administrativa avgifterna som föreningen belastas med såsom bokföring, bokslut mm. Tjänster som upphandlats. Samtidigt är det så att den ekonomiska föreningen, vilket också redovisades på årsstämman måste visa att man har ett vinstintresse. Anslutningsavgiften som tas ut av VaraNet AB och Vara kommun är på totalt 1 500 :- + moms är uppdelad på tre år med start det år grävningen påbörjades dvs 2013. Det är således en del kvar att betala på 500:- + moms som kommer att faktureras under mars månad 2015.

 

Lägesbeskrivning

Vi är nu inne i slutfasen av nedläggningen av kanalisationen. Inom två till tre veckor är grävningen avslutad. Blåsning av fiber har påbörjats på vissa delar av nätet men kommer att intensifieras fr. o. m. nästa vecka. I första hand blåser man fiber mellan kopplingsskåpen. Därefter blåser man ut till abonnent. I nästa skede kommer ett svetslag och svetsar ihop fibersvans med framblåst fiberkabel.

Det är därför viktigt att fiberslang är nedgrävd från tomtgräns fram till husvägg och att kopplingsbox och fibersvans är monterad.

Vi har fått en preliminär uppkopplingstid på första nod till september. Vi har fyra noder och uppkoppling sker med ca två veckors intervall. Så snart vi får klart med ordningen på noderna lägger vi ut det på här på hemsidan. Om denna tidsplan håller beror på Telia. Vi återkommer naturligtvis så snart vi har närmare besked.

Vi vill också påminna om att bredbandsutbyggnaden görs gemensamt med utbyggnaden av vatten och avloppsnät.

Kritik har framförts av några medlemmar i bredbandsföreningen att det är oskäligt att de som bara vill ha bredband skall behöva vänta på utbyggnaden av vatten och avloppsnätet och att man betalat stora pengar och inte sett något resultat.

Det stämmer, men enda sättet att finansiera ett föreningsägt fibernät är med kapitalinsatser i förskott. Föreningen har ingen möjlighet att lånefinansiera sig eftersom man inte har några säkerheter. Då hade medlemmarna fått skriva på en borgen eller pantsätta sina hus som säkerhet för föreningen. Föreningsstämmorna har därför varit eniga om den modell som nu används.

Vi vill också framföra följande. En grupp eldsjälar i Skarstad började för sex år sedan att diskutera möjligheten att ansluta ett antal fastigheter till det kommunala vatten och avlopps nätet. Man startade med att göra ett antal förkalkyler och hade diskussioner med Vara kommun. Flera alternativ för anslutning analyserades. I samband med dessa undersökningar tittade man också på möjligheten att i samband med utbyggnaden av VA nätet, bygga ut ett fibernät.

Planerna var långt framskridna och det fanns ingen som helst koppling till Vara kommun. Man hade för avsikt att bygga sitt egna fibernät och handla upp nödvändiga tjänster enskilt.

När inbjudan kom från Vara Kommun och informationsmöten genomfördes så konstaterade den interimsstyrelsen för ”VA projektet” att visserligen var ”verksamhetsområdet ” mycket större än det område som man avsett att bygga vatten och avlopp i, men det fanns fördelar att ta hänsyn till.

Således startades ett projekt inom ramen för samarbete med 5 andra föreningar om att bygga ett kommunalt stamnät samtidigt som man byggde ett föreningsnät för att tillgodose behovet av ett fibernät hos medlemmarna.

Att utbyggnaden skulle präglas av den hastighet som nedgrävning VA nätet var en självklarhet som också kommunicerades på såväl informationsmöten som årsstämmor.

Man kan konstatera av det som nämnts ovan att hade inte Varaslättens Bredband Ek För bildats för att genomföra projektet ihop med Varaslättens VA samfällighetsförening, så är vi ganska säkra på att det inte funnit något nät i Håkantorp, Smedtofta, Jung eller Lanna. Varaslättens VA hade då byggt sitt eget fibernät och skapat sin egen uppkoppling så som ett flertal föreningar i Vara kommun gjort.

Vad man också skall beakta är att allt arbete från styrelserna i både bredbandsföreningen och Va föreningen är ideellt. Inga styrelsearvoden utgår, inga kostnadsersättningar utgår annat än mot godkända kvitton.

 

Årsstämma

Protokollet från årsstämman finns nu under fliken dokument.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Teliablankett

Den blankett som Oskar Häggner lämnade ut till ett antal medlemmar i samband med årsstämman den 23 april ska inte användas. Skicka inte in den till Telia.

Häggner skulle inte ha delat ut den eller kuverten. Vi har fått reaktioner från våra systerföreningar som råkat ut för samma sak med Häggner. Blanketten innehåller felaktiga prisuppgifter och medlemmarna tecknar inget avtal med Telia avseende grundutbudet. Det tecknas med föreningen via det programavtal som bifogades kallelsen till stämman.

Tilläggstjänster kommer att tecknas via en egen portal eller kundtänst när vår lista över medlemmar behadlats färdigt och godkänts av Telia.

Om någon har skickat in blanketten redan så har vi meddelat Häggner att han skall kasta alla blanketter på våra medlemmar i pappeskorgen.

Skulle någon ändå få avtalspapper från Telia så returnera dem direkt med meddelande att de är felaktiga.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Dags att hämta kopplingsboxar och fibersvansar

Grävningen går framåt och vi räknar med att vara färdiggrävda vid halvårsskiftet. Samtidigt har blåsningen av fiber kommit igång på de delar av stamnätet som är färdiga. Montering av boxar och svansar måste vara klar före blåsning av fiber kan göras. Det är därför hög tid för Er som ännu inte hämtat ut Era kopplingsboxar och fibersvansar att göra det. De som ännu inte fått fiberslang fram till tomtgränsen bör montera sina boxar så snart som möjligt efter att slangen grävts fram till dem.

 Kopplingsboxar och fibersvansar finns att avhämta nästa vecka i Skarstad Bygdegård på följande tider:

 Måndag 12 maj kl. 20.30 – 21.30

Tisdag 13 maj kl. 20:30 – 21.30

Onsdag 14 maj kl. 18:30 – 19.30

Publicerat i Anslutningsboxar, Lägesrapport | Lämna en kommentar

*Styrelsens Powerpoint presentation*

Bildspel från Infomöte

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar